Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


Bok-
tips &
webb

Större
karta

Till-
baka 

 

Kyrkorna vid
medeltidens slut

Det kyrkliga landskapet speglar ett bebyggelsehistoriskt förlopp som spänner över nära tusen år. Kyrkorna är ju unika på det sättet. Vi har inget annat befintligt byggnadsbestånd som kan studeras under så lång tid och i hela landet.

Sockenkyrkoprojektet har översiktligt studerat samtliga socken- och församlingskyrkor, både de rivna och de som ännu finns kvar. Ett urval byggnadshistoriska variabler har noterats. Detta har gjort det möjligt att beskriva kyrkobyggandets intensitet och egenskaper, och dess variationer i tid och rum.

Kartan är här fryst vid medeltidens utgång. Så här kan vi tänka oss att fördelningen mellan trä- och stenkyrkor såg ut. Viktiga förändringar hade förvisso skett redan då. Det är troligt att ett stort antal träkyrkor uppfördes under 1000-talet, för att ersättas med stenkyrkor århundradet därefter. Vanligen ger sig dessa tidiga träkyrkor till känna vid arkeologiska undersökningar eller genom att delar återanvänts i den därpå uppförda kyrkan. Delar från s.k. stavkyrkor har exempelvis påträffats som golvplankor i senare uppförda kyrkor.

 

De allra äldsta kyrkorna... forts ›

Menu