Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


Bok-
tips &
webb

Större
karta

Till-
baka 

 

Kyrkorna idag

Dagens socken- och församlingskyrkor har här givits en färgmarkering, beroende på kyrkans dominerande byggnadsperiod. Kartan visar att församlingsnybildningen efter medeltiden inneburit en fortsatt nybyggnad i vissa delar av landet, exempelvis i Bergslagen, Blekinge och i Övre Norrland. Men kartan visar inte bara hur det ena tidslagret lagts till det andra. Kartan handlar också om förändringar av det redan befintliga byggnadsbeståndet. På många platser där tidigare stått en medeltida kyrka finns idag en kyrka från 1700- eller 1800-talen.

De bevarade medeltidskyrkorna är markerade med röd färg. Det är medeltidskyrkor vars byggnadsstomme, då det gäller själva kyrkorummets planform, är intakta, eller kyrkor där en stor del av långhuset kvarstår, även om kyrkan byggts om i ett senare skede.

Vad som inte syns på kartan är de betydande regionala skillnader som uppkom redan under medeltiden. Här är det möjligt att jämföra utvecklingen i Öst- och Västsverige, om vi då med Östsverige menar landskapen kring Mälaren, och med Västsverige landskapen Västergötland, Halland, Bohuslän och Dalsland.

Under 1100- och 1200-talen skedde en intensiv kyrklig utbyggnad både i öst och väst. Skillnaderna i byggnadsaktivitet uppträder kanske först omkring 1300 och förstärktes under senmedeltiden. I de västsvenska landskapen stod kyrkan till sin byggnadsplan ofta oförändrad under den resterande medeltiden. Visst förekom det att kyrkor byggdes om, men inte tillnärmelsevis i den omfattning som skedde i landskapen kring Mälaren. En liknande variation ser vi när vi jämför de kyrkorum välvs. Vid medeltidens utgång fanns alltså stora skillnader i kyrkorummens utformning. Typkyrkan i den centrala delen av Västergötland hade fortfarande kvar sitt romanska absidkor och kyrkorummet täcktes av ett plant innertak av trä. Typkyrkan i Uppland hade om- eller nybyggts till en ofta förhållandevis rymlig rektangulär salkyrka, kyrkorummet var välvt och smyckat med 1400-talsmålningar.

 

Förnyelsen efter medeltiden... forts ›

Menu